منحنی شور

یک نیم ساعتی هست که رسیده م ، چایی را گذاشته است رو به رویم و طبق عادت نشسته م روی زمین . سیگار آتش میزنیم .اینجا بدون من شده است موضوع صحبت مان و ابدا نمیخواهم حرف را به جدایی از رفیقش بکشانم . احساس میکنم در مورد او رابطه نبوده است که نزدیکی جنسی بوده است !!+ الگا