منحنی شور

روزهای من شده همون روزهای دراز و استقامت های کم !!+ الگا