منحنی شور

وقتی که دل و چشمت رو فقط یک نفر میتونه آروم کنه ،+ الگا