منحنی شور

کنارم تو ماشین نشسته و همین کنار ـ من نشستنش آرومم میکنه . دستم رو میزارم رو زانوش و اون هم روی شونه های من محکم .  

خوشحالم بابا اومده دیدنم .+ الگا