منحنی شور

آمدم خانه . غدای مامان و شیر داغ و موهای سپید بابا .

من بزرگ شده ام !!+ الگا