منحنی شور

یعنی سنگینی غربت یه عالمه رفیق و خانواده و زمین و زمان و جوونی رو میخواید روی شونه های یه مرد ببینید از همین امشب شروع کنید ایزل نیگاه کردن !! + الگا